บริการ Minimize
 Print   

Site Map Minimize
ขับเคลื่อน by hostingของอเมริกา
 Print   

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ Minimize

เนื่องจากปัญหา "การแจกจ่ายหมายเลขไอพีแอดเดรสผิดพลาด" ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายตามคณะและหน่วยงานต่างๆ ส่งผลกระทบให้ทั้งหน่วยงานไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ตอน แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

เอกสาร : Portals/120/wise/KM2-550801_Project-Cloud.pdf

 Print   

อินเทอร์เน็ตสู่โพธิฯ แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน Minimize

วันที่ 13 กันยายน 2555 สำนักคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว ความเร็วอินเตอร์เน็ตระหว่างโพธิวิชชาลัยกับประสานมิตร 10 Mb/s และติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) บริเวณอาคารเรียนและบ้านพักต่างๆ เพื่อเปิดประตูสู่โลกอินเตอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนสำนักคอมพิวเตอร์ http://cc.swu.ac.th/

 Print   

ประกาศข่าวเครือข่ายไร้สาย WiSE Minimize

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เวลาประมาณ 13.00 น. ได้เกิดปัญหาระบบเครือข่ายไร้สาย มศว (WiSE : Wireless Services for Education) ที่ มศว องครักษ์ ใช้งานไม่ได้ สาเหตุจากอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless controller) มศว องครักษ์ เกิดความเสียหายจำนวน 1 เครื่อง ส่งผลให้ให้อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลส (Access Point) ที่ติดตั้งอยู่ภายใน มศว องครักษ์ บางส่วนไม่สามารถใช้งานได้

ศึกษาเพิ่มเติม...

 Print   

ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Minimize

ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement) เป็นการอนุญาตใช้งานชุดซอฟต์แวร์ของบริษัทไมโครซอฟต์สำหรับสถานการศึกษา อย่างถูกลิขสิทธิ์ เพื่อให้สถาบันการศึกษารวมถึงสถานศึกษาที่มีวิทยาเขต สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย... 

ศึกษาเพิ่มเติม...

 Print   

การตัดถ่ายระบบโทรศัพท์ Minimize

 

เนื่องจากการปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์เป็น 5 หลัก ส่งผลให้การโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีปัญหา ทางสำนักคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต้องปิดระบบโทรศัพท์ทั้งประสานมิตร และองครักษ์
ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00 - 23.00 น.เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ

It is staple for inattentive students attentively to use neoteric getting assistance. You’ll stop manifold bugs related with principal trend. writing services online

เอกสารแนบ : แผนการทำงานตัดถ่ายระบบโทรศัพท์ วันที่ 20 กรกฎาคม 2555.doc

 Print   

เพิ่ม - ขยาย Access Point 173 จุด Minimize

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการสำรวจการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของนิสิตที่พำนักอยู่ที่หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบว่านิสิตมีความต้องการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายมากจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและขยายระบบเครือข่ายไร้สาย ณ หอพักนิสิต และรวมถึงหอพักบุคลากร ให้ครอบคลุมความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนิสิตและบุคลากร

จึงมีแผนการขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย (WiSE) ณ มศว องครักษ์ 
จำนวน 173 จุด


เอกสาร : noc.cc.swu.ac.th/Portals/120/ONK-WiSE(new).pdf

 Print   

รายงานการใช้งานอินเทอร์เน็ต มศว องครักษ์ Minimize

รายงานผลการสำรวจความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนิสิตในหอพักนิสิต มศว องครักษ์ ปีการศึกษา 2554

 แบบสอบถามเพื่อปรับปรุงการให้บริการและประสิทธิภาพระบบเครือข่ายบัวศรีต่อไป โดยผลสรุปจากแบบสอบถามจะช่วยให้ทราบข้อมูล ผู้ใช้ ชั้นปีการศึกษา นิสิตคณะ สถานที่ใช้งาน จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ประเภทอุปกรณ์เชื่อมต่อไวเลสแลส

เอกสาร : noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx

 Print   

การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค Minimize

แนวปฏิบัติที่ดี "การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค"

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายบัวศรี (Buasri Net) มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ใช้ทุกคนในมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติที่ดีจะมุ่งเน้นการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็คให้สามารถจัดการโดยง่ายและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็ค ได้จัดทำขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ อาคาร 15 ประสานมิตร และคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 6 ประสานมิตร ในการจัดการสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้แร็คให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้รูปแบบการเชื่อมต่อแบบสตาร์ (Star topology) กำหนดให้อุปกรณ์สวิตช์หลักประจำอาคารเป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักให้กับสวิตช์ตัวอื่นที่มาเชื่อมต่อหรือขยายสัญญาณออกไป และไม่อนุญาตให้อุปกรณ์สวิตช์ตัวอื่นขยายสัญญาณออกไปให้กับอุปกรณ์สวิตช์อีกช่วงหนึ่ง เพราะจะทำให้เกิดจำนวน ฮอบ (Hop) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อภายในตู้แร็ค

เอกสาร : noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx

 Print   

โปรแกรมตรวจสอบสถานะเครือข่าย Minimize

การจัดการเครือข่ายผ่านโปรแกรมวิเคราะห์สถานะ Zenoss

เซ็นนอส (Zenoss)
เป็นโปรแกรมจัดการเครือข่าย แสดงสถานะ และรายงานผลของอุปกรณ์เครือข่ายได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งแจ้งผลผ่านอีเมลด้วยเช่นกัน รูปแบบการทำงานโปรแกรมเป็นแบบรวมศูนย์กลาง ทำการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของโปรแกรม และนำข้อมูลมาแสดงสถานะให้ผู้ดูแลระบบทราบ เช่น แสดงสถานการณ์ใช้งาน ณ ปัจจุบัน การแจ้งเตือนหากพบข้อผิดพลาดตามที่กำหนดไว้ เป็นต้น โปรแกรมช่วยแจ้งข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย ให้ผู้ดูแลระบบทราบก่อนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ช่วยให้ระบบได้รับการแก้ไขได้ตรงจุดและทันเวลา ซึ่งช่วยให้การบริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เอกสาร : noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx

 Print   

สถานะเครือข่ายองครักษ์ Minimize

การจัดการความรู้ "การจัดการเครือข่ายองครักษ์ และหอพักนิสิต"

ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากองครักษ์มาประสานมิตรด้วยความเร็วที่ช้าผิดปกติ
และส่งผลให้ระบบไวเลสแลนหรือ WiSE มีผลกระทบ ทำให้การส่งข้อมูลสู่
อินเทอร์เน็ตล่าช้าด้วยเช่นกัน

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ทำการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและหาวิธีจัดการกับปัญหาดังกล่าว
และได้จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้กับ นิสิต บุคลากร และผู้ใช้ ได้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และรายงานสถานะภาพอุปกรณ์
เครือข่ายองครักษ์ ณ ปัจจุบัน ให้ผู้ใช้ได้ทราบ โดยสามารถศึกษาได้จากไฟล์เอกสาร
ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

เอกสาร : noc.cc.swu.ac.th/LinkClick.aspx

 Print   

ข่าวเครือข่ายบัวศรี Minimize
เพิ่มขยายจุดบริการเครือข่ายไวเลสแลน (WiSE) มศว องครักษ์ by noc

มศว องครักษ์ เพิ่มจุดให้บริการเครือข่ายไวเลสแลน (WiSE) จากเดิม 39 จุด เป็น 87 จุด โดยสำนักงานบริหารกิจการหอพักได้จัดซื้อระบบเพิ่มเติมอีก 48 จุด ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับระบบ WiSE และสำนักคอมพิวเตอร์ช่วยดูแลระบบและตรวจสอบสถานะการใช้งานของผู้ใช้

การเพิ่มขยายจุดบริการครั้งนี้จะทำให้นิสิตที่พักอาศัยในหอพัก 1 ถึง 10 สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย WiSE ได้ถึงห้องพัก เพราะได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไวเลสแลน (Access Point) ทุกอาคารและทุกชั้น นิสิตจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เพิ่มขยายช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต มศว องครักษ์ by noc

เดือนมิถุนายน 2552 นี้ พบกับการขยายช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต มศว องครักษ์ จากเดิม 100 เมกะบิตต่อวินาที เปลี่ยนเป็น 150 เมกะบิตต่อวินาที เพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ มศว องครักษ์ให้ได้รับความเร็วในการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น

 

สามารถตรวจสอบสถานะช่องสัญญาณเครือข่ายบัวศรีได้ที่เว็บไซต์ http://mrtg.swu.ac.th

 

 Print   

บัวศรีไอดี (Buasri ID) สำคัญไฉน Minimize

บุคลกรและนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกคนจะได้รับ "บัวศรีไอดี (Buasri ID)" ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาที่เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน และสถานะบัวศรีไอดีจะสิ้นสุดลงเมื่อบุคลากรลาออกจากความเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิตที่จบการศึกษาเรียบร้อยแล้ว... แล้วบัวศรีไอดีที่ได้มาสำคัญไฉน สามารถทำอะไรได้บ้าง

บัวศรีไอดี :
เป็นชื่อบัญชีของผู้ใช้แต่ละคนใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายบัวศรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งบัวศรีไอดีจะประกอบด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Account) และรหัสผ่าน (Password) และชื่อบัญชีผู้ใช้แต่ละคนจะแตกต่างกันไม่ซ้ำกับใครในมหาวิทยาลัย

บัวศรีไอดี = ชื่อบัญชีผู้ใช้ + รหัสผ่าน

การใช้งานบัวศรีไอดี :
ผู้ใช้สามารถใช้บัวศรีไอดี เป็นกุญแจพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จึงต้องเก็บรักษาบัวศรีไอดีให้เป็นความลับเฉพาะตัว ไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นใช้บัวศรีไอดีของตน ซึ่งบัวศรีไอดีเป็นกุญแจเข้าสู่ระบบงานต่างๆ เช่น e-Mail, WiSE, HURIS, VPN, Webboard, Atutor, Dial-up MODEM เป็นต้น และรวมทั้งระบบงานใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้มหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ด้วยบัวศรีไอดีทั้งหมด

หวังว่าผู้ใช้จะทราบความสำคัญของบัวศรีไอดีแล้วนะครับ และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร เบอร์ภายใน 7998 และองครักษ์ เบอร์ภายใน 1126

 Print   

เข้าใจฉันใหม่ (บทความประจำเดือน) Minimize
บัวศรีไอดีไม่ใช่อีเมล์ - Thursday, March 12, 2009

กรี้งๆๆๆ กรี้งๆๆๆ กรี้งๆๆๆ ... สำนักคอมพิวเตอร์สวัสดีครับ..... ยินดีให้บริการสวัสดีครับ

สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่าน...
วันนี้ผมรับสายโทรศัพท์ไป สาย 4  เอ๊ย 4 สายแล้วครับ ถ้าปกติก็ไม่เหนื่อยอะไรหรอกครับ แต่วันนี้ตอบเรื่องเดียวกันหมดเลย ว่าแล้วก็ทายผู้อ่านเล่นๆ ซะหน่อยว่าจะเป็นผู้มีปัญหาคาใจเหมือนคนอื่นหรือไม่

"จำรหัสผ่านอีเมล์ไม่ได้ใช้บัวศรีไอดีแทนได้มั้ยค่ะ", "บัวศรีไอดียังไม่มีเลย แต่ใช้อีเมล์มหาลัยได้ครับ",
"มีบัญชีอีเมล์ค่ะ แต่ระบบงาน HURIS ไม่มีบัญชีค่ะ", "เอารหัสไวเลสแลนไปใช้กับอีเมล์จะไม่ปนกันหรือค่ะ"

เป็นอย่างไรบ้างกับตัวอย่างด้านบน หรือว่าท่านก็เป็นเหมือนกัน... ถ้าเป็นอย่างนั้นเรามา "เข้าใจฉันใหม่" กันนะครับ

บัวศรีไอดี :
เป็นชื่อบัญชีของผู้ใช้แต่ละคนใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายบัวศรีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งบัวศรีไอดีจะประกอบด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Account) และรหัสผ่าน (Password) และชื่อบัญชีผู้ใช้แต่ละคนจะแตกต่างกันไม่ซ้ำกับใครในมหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถใช้บัวศรีไอดี เป็นกุญแจพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้งานระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จึงต้องเก็บรักษาบัวศรีไอดีให้เป็นความลับเฉพาะตัว ไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นใช้บัวศรีไอดีของตน ซึ่งบัวศรีไอดีเป็นกุญแจเข้าสู่ระบบงานต่างๆ เช่น e-Mail, WiSE, HURIS, VPN, Webboard, Atutor, Dial-up MODEM เป็นต้น และรวมทั้งระบบงานใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้มหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ด้วยบัวศรีไอดีทั้งหมด

ฉะนั้นผู้ใช้จะมีเพียงบัวศรีไอดีเดียวและสามารถใช้ล็อกอินเข้าระบบงานต่างๆ ได้ทุกระบบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันทั้งหมดครับ

หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจบัวศรีมากขึ้น และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร เบอร์ภายใน 7998 และองครักษ์ เบอร์ภายใน 1126

พบกับเข้าใจฉันใหม่เดือนหน้านะครับ... (นคร บริพนธ์มงคล)

 
 Print   

เครื่อง Notebook ถูกบล็อก MAC Address Minimize
 Print   

เครื่อง PC ถูกบล็อก MAC Address Minimize

ดู Mac Address PC ที่ถูก Block โดยการ
copy file://10.1.3.6/dat/Temp/MAC/MAC7800.txt ไปใส่ที่ช่อง url ของ browser

If you totally don’t believe how to write a resume

 Print   

ข่าวไอทีไทยแลนด์ Minimize

 

 

 Print   

ติดต่อเรา Minimize
 Print   

แนะนำลิงก์ Minimize

  

 

 Print   

Copyright 2009 by SWUCC